Laptopy
Styczeń 28, 2015 by admin

POSIADANIE SPECJALNEGO PROGRAMU

Nie zawsze wyglądało to tak prosto. Zanim rozwinęło się WWW, wyszukiwanie interesujących programów czy zbiorów danych było sztuką. Postanowili to ułatwić studenci Uni­wersytetu McGill w Montrealu, którzy w 1990 roku stwo­rzyli bazę danych, zwaną Archie. Co jakiś czas automatycz­nie kontrolowała ona serwery ftp, by zebrać informacje o tym, co można w nich znaleźć. Użytkownicy Internetu mogli na­tomiast łączyć się z bazą i wpisując nazwę poszukiwanego zbioru dowiedzieć się, skąd można go pobrać. Dziś pewna wiedza o ftp i posiadanie specjalnego progra­mu do obsługi protokołu przydaje się w sytuacji, gdy użyt­kownik chce przekazać na odległy komputer do konkretne­go katalogu plik ze swojego komputera.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

PROTOKÓŁ PRZESYŁANIA PLIKÓW

FTP to protokół przesyłania plików (File Transfer Proto- col). Jest również jedną z najstarszych technologii związa­nych z Internetem, opisaną już w 1973 roku. Pozwala na kopiowanie między komputerami podłączonymi do sieci dowolnych zbiorów danych – zawierających program, tekst czy choćby utwór muzyczny.Użytkownik WWW w zasadzie nie musi nawet wiedzieć o istnieniu tej technologii, żeby z niej korzystać. Powszechne stało się bowiem udostępnianie plików za pośrednictwem stron WWW Nie trzeba więc znać dokładnej nazwy zbioru ani jego lokalizacji – można do niej dotrzeć, przeglądając kolej­ne strony katalogu dającego dostęp do plików. Wybranie które­goś z nich spowoduje, że przeglądarka WWW sama zainicjuje transmisję, pytając jeszcze, w jakim katalogu zapisać plik.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

KATALOGI BIBLIOTEK KOMPUTEROWYCH

Za pomocą serwera telnetu można też np. udostępniać katalogi bibliotek komputerowych czy też choćby rozkłady jazdy pociągów. W niektórych systemach użytkownicy mogą, korzystając z tej technologii, prowadzić pogawędki z inny­mi osobami połączonymi z serwerem. Dzięki telnetowi na­ukowcy mogą korzystać z dużych możliwości obliczeniowych wielkich maszyn stojących w odległych ośrodkach. Choć telnet jest dosyć interaktywny, a korzystanie z nie­go potrafi dać dużo satysfakcji, nijak się ma do komfortu prze­glądania stron WWW Dla osób przyzwyczajonych do koloro­wych stron i operowania myszą, praca w środowisku znako­wym może wręcz wydać się nudna.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

UŻYTKOWNIK TELNETU

Znaki wystu­kane na klawiaturze przekazywane są do niego Internetem. Komputer odpowiada, wyświetlając je po kolei, a potem po­kazując reakcje na cały rozkaz.Użytkownik telnetu pracuje w tzw. środowisku znakowym -wydaje komendy, które są ciągiem symboli dostępnych na klawiaturze i dostaje na nie odpowiedzi również w postaci ciągu znaków. Dlatego przydaje mu się wiedza na temat roz­kazów, jakie może wydać komputerowi, z którym się łączy. Często powinien być na nim zarejestrowany – posiadać tzw. konto użytkownika i hasło dostępu. W Internecie dostępna jest cała masa serwerów otwartych dla gości, które przyjmu­ją każdego, kto się z nimi połączy. W czasie pracy „prowadzą go za rękę”, pokazując listę dostępnych komend i za każdym razem przesyłając tylko tyle tekstu, ile mieści się na ekra­nie.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

TELNET

Umożliwią wprowadzenie uniwersalnego numeru telefonu, który odnaj­dywałby właściciela na całym świecie. Abonent będzie mógł określić, z jakich numerów chce przyjmować rozmowy, a z ja­kich nie. Bardziej futurystyczne efekty wykorzystania tech­nologii to np. telefon, który sam przetłumaczy rozmowę albo zmieni barwę głosu. Telnet to jedna z najstarszych technologii sieciowych, opi­sana już w 1972 roku (RFC 318). Pozwala na pracę na odleg­łym komputerze podłączonym do Sieci.Obraz na monitorze pokazuje użytkownikowi, co robi kom­puter stojący np. pod jego biurkiem. W telnecie na ekranie często w wydzielonym oknie – na podobnej zasadzie pre­zentowane są informacje z odległego serwera.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

INFORMOWANIE ABONENTA

Niektóre prognozy mówią, że do 2005 roku w Stanach Zjednoczonych co trzecia rozmowa długodystansowa będzie przekazywana sieciami danych. Może się to wiązać ze spad­kiem przychodów operatorów telekomunikacyjnych. Ale dla firm tego typu droga nie jest zamknięta. Obok ISP czy zu­pełnie nowych podmiotów mogą, tak jak Deutsche Telekom, zostać operatorami telefonii internetowej. Niższe opłaty za rozmowy są najbardziej interesującym aspektem internetowego telefonu. Ale nie oznacza to, że najważniejszym. Technologia pakietowa daje bowiem więk­sze możliwości rozwijania nowoczesnych, inteligentnych usług telefonicznych. Pozwolą one np. na informowanie abo­nenta, który z jego znajomych akurat rozmawia.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

UKŁAD SIŁ W BRANŻY

Wyglądało na to, że może nawet zmie­nić układ sił w branży telekomunikacyjnej. Od lat stosowana tu była technologia, w której do połączenia rozmowy opera­torzy sieci telekomunikacyjnych musieli zestawić między abonentami jakby fizyczny kanał dedykowany tylko jedne­mu połączeniu. Użycie transmisji głosu w postaci pakietów wyglądało na bardziej efektywną alternatywę. Na niższe ceny mogła wpłynąć także większa konkurencja na liberalnym rynku związanym z Internetem. Technologię mogą również wykorzystywać duże przed­siębiorstwa posiadające oddziały rozrzucone w różnych miej­scach. Bardzo często są one połączone rozległymi sieciami przesyłu danych. Wykorzystanie ich do przekazywania roz­mów może pozwolić na znaczne oszczędności – dzięki zmniejszeniu opłat za usługi telefoniczne.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

WŁASNOŚĆ FIRMY

Ta ostatnia jest własnością firmy nowego rodzaju – dostawcy usług telefonii interneto­wej (Internet Telephone Service Provider). Tak jak dostar­czyciele usług internetowych (Internet Service Providers) dają użytkownikom komputerów i modemów dostęp do Sieci za pośrednictwem lokalnych łącz telefonicznych, tak ITSF użytkownikom telefonów udostępniają połączenia wykorzy­stujące Internet. Problemem utrudniającym rozpowszechnianie się tech­nologii była gorsza jakość i mniejsza stabilność połączenia, a także zasięg – Internet był wprawdzie wszędzie, ale żeby połączenie doszło do skutku, po jego obu stronach muszą działać ITSP.Ponieważ technologia i infrastruktura Sieci poprawiały się, internetowa telefonia zaczęła w drugiej połowie lat 90. zdo­bywać coraz większe znaczenie, stając się poważnym pro­blemem rynkowym.

  •   •   •   •   •